Regeringens arbete mot hedersrelaterat våld

Mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem som medför ett stort fysiskt och psykiskt lidande för våldsutsatta kvinnor och barn. Regeringen genomför en samlad, flerårig satsning för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Satsningen var en del av budgetpropositionen för 2018, enligt en överenskommelse med Vänsterpartiet, och omfattar åtgärder för 100 miljoner kronor 2018 samt 57 miljoner kronor årligen 2019-2020. Regeringen arbetar för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma rätt till kroppslig integritet.

Ung kvinna med keps och skateboard
Hedersrelaterat våld och förtryck bygger på starkt patriarkala och heteronormativa föreställningar. Våld och begränsningar i hederns namn tar sig specifika uttryck och kännetecknas bland annat av att individens intressen anses vara underordnade familjens, att individens handlingar i hög grad anses påverka hela familjens anseende och att individens sexualitet är hela familjens angelägenhet. Foto: Folio/Regeringskansliet

–  Regeringen satsar på kraftfulla åtgärder mot  hedersrelaterat våld och förtryck. Kvinnor och män är lika mycket värda. Jämställdhet är inte något som är villkorat, gäller vissa, på särskilda platser eller på vissa tider. Jämställdhet och mänskliga rättigheter är något som gäller alla, överallt, hela tiden. Svensk lag gäller alla som lever i Sverige, sa tidigare jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Flerårig satsning mot hedersrelaterat våld och förtryck

Regeringen har beslutat om att genomföra en samlad, flerårig satsning för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck som omfattar åtgärder för 100 miljoner kronor 2018 samt 57 miljoner kronor årligen 2019-2020. Satsningen innefattar uppdrag till länsstyrelser och andra myndigheter, stöd till lokalt arbete samt till förebyggande verksamhet. Åtgärderna sker inom ramen för regeringens tioåriga nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Pressmeddelande: Kraftfulla satsningar på stärkt rättsväsende och ökad trygghet

Långsiktigt reformprogram

Hedersrelaterat våld och förtryck bygger på starkt patriarkala och heteronormativa föreställningar. Våld och begränsningar i hederns namn tar sig specifika uttryck och kännetecknas bland annat av att individens intressen anses vara underordnade familjens, att individens handlingar i hög grad anses påverka hela familjens anseende och att individens sexualitet är hela familjens angelägenhet.

Kontroll av flickor och kvinnor i hederns namn sträcker sig från begränsningar i vardagen i fråga om klädsel, umgänge och fysisk rörelsefrihet – men även när det gäller val av utbildning, jobb, äktenskap eller skilsmässa. Även unga män kan bli gifta mot sin vilja och hbtq-personer kan betraktas som som hot mot familjens heder.

Ökad segregation kan förstärka hedersnormer i ekonomiskt utsatta områden. I regeringens långsiktiga reformprogram för minskad segregation ger regeringen därför bland annat stöd åt jämställdhetsarbetet för att utmana hedersnormerna. Regeringen avser att specifikt stödja utvecklingen av våldsförebyggande insatser riktade till pojkar och unga män i en hederskontext.

Nationell strategi mot våld och förtryck

Regeringen har lagt fram en jämställdhetspolitisk skrivelse; Makt mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. Skrivelsen innehåller en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Strategins fyra målsättningar är:

  • Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld.
  • Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn.
  • Effektivare brottsbekämpning.
  • Förbättrad kunskap och metodutveckling.

Strategin och samtliga målsättningar fokuserar tydligt på det våldsförebyggande arbetet. Det handlar bland annat om arbete för att motverka destruktiva normer kopplade till maskulinitet och våld. Det lyfter också vikten av mäns delaktighet för att uppnå en förändring.

Strategin gäller på tio år och började gälla den 1 januari 2017.

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och förbättrad statistik kring könsstympning

År 2014 infördes nya bestämmelser för att stärka skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Två nya brott kom till: äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa. Försök och förberedelse till äktenskapstvång kriminaliserades. Möjligheten för barn att få dispens för att gifta sig avskaffades. Regler skärptes för att erkänna utländska äktenskap.

Bestämmelserna om skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap ska utvärderas. I samband med utvärderingen ska frågan om behovet av en särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv komma ifråga.

År 2016 kriminaliserades även stämpling till äktenskapstvång.

Straffansvar har förts in för underlåtenhet att förhindra bland annat könsstympning. En ny klassifikationskod för statistik relaterad till könsstympning infördes 2015. Det kommer att göra det enklare att i Socialstyrelsens hälsodataregister identifiera antalet vårdtillfällen med anknytning till ingreppet.

För mer information om innehållet i strategin, det planerade åtgärdsprogrammet och sammanställningar av regeringens övriga initiativ inom området – se länk i högerspalten.

https://www.regeringen.se/artiklar/2017/02/regeringens-arbete-mot-hedersrelaterat-